Číměř čp. 12
+420 384 388 808

Evidence obyvatel

Showcase your service in a stunning awesome Scalia way! Benefit from the rich selection of the ready-made page samples & be inspired

Přihlášení, ukončení a zrušení trvalého pobytu

Změnu trvalého pobytu ohlašuje občan osobně. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu, stejně tak za občana jeho svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání s úřady nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem anebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Přihlášení k trvalému pobytu

Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen

  • Vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu.
  • Prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.
  • Doložit vlastnictví bytu nebo domu (kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí), nebo doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu (nájemní smlouva), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (nevyžaduje se v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny). Za oprávněnou osobu je považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50 Kč, děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Po vyplnění přihlašovacího lístku, doložení všech dokumentů k vlastnictví domu, bytu Vám bude odstřižen roh občanského průkazu a vydána žlutá kartička Potvrzení o změně trvalého pobytu, kde bude uvedena Vaše nová a stará adresa.

Po změně údaje o místu trvalého pobytu je občan povinen podat žádost o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů ode dne změny pobytu.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Vlastník objektu nebo oprávněná osoba (nájemce bytu) podá návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu písemně. Navrhovatel je povinen existenci důvodů uvedených v návrhu ohlašovně prokázat. Neužívání nemovitosti či bytu lze prokázat i svědeckou výpovědí nezúčastněné osoby. Zastupování na základě plné moci je přípustné.

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podléhá zaplacení správního poplatku 100 Kč za každou osobu.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, jsou-li splněny zákonné podmínky, tj. zánik užívacího práva a faktické neužívání nemovitosti.

Ceník

Pronájem sálu   500,- Kč

Pronájem setu   50,- Kč

Známka na popelnici   55,- Kč

Pytel na odpad   55,- Kč

Letecký pohled   250,- Kč

Odznáček obce   20,- Kč

Známka pro psa   10,- Kč

Pohled   8,- Kč

Ceník tisku a kopírování

Tisk (z databází, z internetu)

  • tištěný výstup 1 strana A4 2,- Kč

 

Reprografické služby, tiskové rozmnoženiny                   

  • jednostranně   A4 2,- Kč        A3   3,- Kč
  • oboustranně    A4 3,- Kč        A3    5,- Kč